REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROFIT PARTS Sp.z o.o Sp.k.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Sklep internetowy PROFIT PARTS Sp.z o.o Sp.k. (adres internetowy: profitparts.pl sklep.profitparts.pl sprzedawca w platformie allegro.pl: ProfitParts  prowadzony jest przez PROFIT PARTS Sp.z o.o Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Bartosza Głowackiego 56  NIP:677-243-79-35  REGON:381370300 tel:574949493 e-mail: biuro@profitparts.pl

2. Określenie użyte w regulaminie oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) z późn. zm.,

2. Ustawa – bez bliższego określenia - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) z późn. zm.,

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.,

4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży drogą elektroniczną,

5. Konsument – Klient określony w art. 221 Kodeksu cywilnego,

6. Sprzedawca - PROFIT PARTS Sp.z o.o Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Bartosza Głowackiego 56 NIP:677-243-79-35  REGON:381370300

7. Sklep internetowy – serwis prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami  profitparts.pl,  sklep.profitparts.pl w ramach których Klient może dokonać zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę; sprzedaż odbywa się z pomocą urządzeń elektronicznych mających dostęp do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

8. Towar – rzecz ruchoma, która może być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i jest oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym; opisy towarów pochodzą z baz danych producentów oraz udostępnianych przez nich informacji marketingowych,

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron, z wykorzystaniem Konta założonego w Sklepie internetowym, korespondencji e-mail lub telefonicznie,

10. Ceny – cena brutto Towaru wskazana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym; Cena nie obejmuje:

- kosztów dostawy, które są uzależnione od sposobu doręczenia Klientowi Towaru,

- prowizji i opłat bankowych lub innych opłat pobieranych przez operatorów systemów za pośrednictwem, których dokonywana jest płatność,

11. Konto – profil, do którego dostęp ma Klient po podaniu loginu i hasła; w ramach konta przechowywane są dane obejmujące nazwiska i imiona Klientów, adresy zamieszkania lub pobytu Klientów, Numery Identyfikacji Podatkowej Klientów, numery telefonów, adresy e-mail Klientów;

12. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę,

13. Cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego; Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,

14. Producent towaru – osoba wytwarzająca Towar, od której Sprzedawca go zakupił celem sprzedaży w Sklepie internetowym,

15. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku (od godz. 10 do 17) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

1. zawieranie umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego – w zakresie towarów oferowanych w Sklepie Internetowym,

2. prowadzenie Konta Klienta,

3. newsletter,

4. przesyłanie wiadomości e-mail obejmujących przede wszystkim potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, odstąpienia od umowy oraz  dane dotyczące statusu zawieranych transakcji i realizacji umów, a także potwierdzających dokonanie zamówienia drogą e-mail lub telefonicznie oraz realizacji procedury reklamacyjnej,

5. opinie i komentarze,

6. odsyłanie do serwisów oferujących dokonywanie płatności za pośrednictwem Internetu.

4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze Sklepem internetowym obejmują:

1. połączenie z siecią Internet,

2. korzystanie z przeglądarki internetowej:

- Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,

- Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

- Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

- Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

3. sugerowaną rozdzielczość ekranu na poziomie 1024x768 pikseli,

4. oprogramowanie do odczytywania plików PDF,

5. włączoną akceptację plików cookies,

6. oprogramowanie antywirusowe uniemożliwiające zainfekowanie Sklepu internetowego.

5. Sprzedawca nie stwierdził niepożądanych wpływów Sklepu internetowego na działanie standardowych systemów komputerowych użytkowników. Nie wyklucza to możliwości destabilizacji systemów komputerowych osób korzystających ze Sklepu internetowego w przypadku stosowania przez nie oprogramowania nieakceptowanego przez producentów systemów operacyjnych lub oprogramowania, o którym mowa w ust. 4. Sprzedawca zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione; w związku z tym Klient winien stosować rozwiązania programowe i/lub sprzętowe, które zminimalizują te zagrożenia.

6. Sprzedawca może w każdym czasie zmienić funkcjonalności prowadzonego przez siebie Sklepu internetowego, o ile nie wpływa to na prawa i obowiązki Klientów.

7. Ceny są uzależnione od cen stosowanych przez Producentów Towarów. Sprzedawca może zmieniać Ceny w Sklepie internetowym przy czym związany jest ceną, za którą Klient zamówił Towar zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sklepie internetowym.  Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania Towaru, który nie posiada wad.

8. Sprzedawca przesyła Klientom i innym osobom newsletter, o ile osoby te wyraziły na to zgodę. Osoby, do których rozsyłany jest newsletter mają prawo do rezygnacji z jego otrzymywania w każdym czasie. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do wiadomości przesyłanych klientom drogą SMS.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Konto.

1. Zakupić Towar może Klient, który w Sklepie internetowym założył Konto za pomocą opcji „Zarejestruj” umieszczonej na stronie głównej Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W czasie zakładania Konta Klient proszony jest o podanie:

- nazwisko i imiona usługobiorcy,

- adres zamieszkania,

- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

- adresy elektroniczne Klienta,

- login,

- hasło,

- numer telefonu.

3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Sprzedawca

może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub

sposób jej rozliczenia.

4. Administratorem danych, podanych przez Klienta jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i na zasadach określonych w polityce prywatności obowiązującej u Sprzedawcy. Niezależnie od postanowień Regulaminu i polityki prywatności Klient ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych przez Klienta odbywa się na zasadzie dobrowolności. Sprzedawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom.

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, o których mowa w lit. b, co potwierdza zaznaczeniem właściwej opcji w czasie rejestracji.

6. Założenie Konta wymaga zapoznania się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem w całości jego treści oraz wyrażania przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług, o których mowa w punkcie I ust. 3. 

7. W przypadku naruszenia postanowienia lit. e, Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta z systemu i odstąpienia od zawartych umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną.

8. Klient w każdym czasie może usunąć Konto bądź wezwać Sprzedawcę do jego usunięcia. Wezwanie do usunięcia winno nastąpić na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Klienta o ile Klient wykorzystuje je niezgodnie z Regulaminem lub nie logował się do niego przez okres co najmniej 24 miesięcy. O zamiarze usunięcia Konta Sprzedawca poinformuje Klienta pocztą e-mail z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

9. Klient zobowiązuje się do zaniechania publikowania za pośrednictwem Konta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub nieprawdziwym. W przypadku gdyby osoba trzecia wystąpiła wobec Sprzedawcy z jakimkolwiek roszczeniem związanym z wykorzystaniem przez Klienta Konta, Klient zwolni Sprzedawcę z ewentualnej odpowiedzialności, pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniem osoby trzeciej (w szczególności zasądzone od Sprzedawcy na rzecz osoby trzeciej odszkodowania) oraz wszelkie koszty związane z dochodzeniem przez osobę trzecią swoich praw a także koszty obrony poniesione przez Sprzedawcę. Postanowienia zdania poprzedniego nie wyłączają uprawnienia Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

10. Klient zobowiązuje się do zaniechania wykorzystywania Konta do jakichkolwiek działań zmierzających do destabilizacji Sklepu internetowego lub jakiejkolwiek inne witryny internetowej oraz wykorzystywania Konta w celu popełniania przestępstw lub wykroczeń, a także działań mogących spowodować szkodę u jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej. Postanowienia lit. i stosuje się odpowiednio.

11. logowanie do Konta następuje poprzez podanie loginu i hasła, bądź za pośrednictwem portali społecznościowych, z którymi współpracuje Sklep internetowy.

2. Zamówienia i płatności

1. Klient składa zamówienia za pośrednictwem Konta, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Zamówienie obejmuje rodzaj Towaru, który Klient zamierza zakupić, jego ilość, numer katalogowy i cenę brutto;

3. Po dokonanym przez Klienta wyborze Towaru oraz jego ilości Klient wskaże jeden ze sposobów dostarczenia Towaru wraz z kosztem jego dostarczenia. Koszt dostarczenia Towaru obciąża Klienta i jest podawany przez Sprzedawcę przed złożeniem zamówienia.

4. Po zaakceptowaniu sposobu dostarczenia Towaru Klient wybiera sposób płatności. Zapłaty za zakupiony Towar można dokonać:

- przedpłatą – przelewem na konto,

- za pośrednictwem systemów płatności internetowych, do których odsyła Sklep internetowy,

- za pobraniem – na ręce kuriera, listonosza lub w placówce pocztowej,

- dokonując odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy; w tym wypadku płatność może być dokonana gotówką lub kartą płatniczą, przy czym przy płatności kartą płatniczą Sklep internetowy dolicza 1% ceny towaru.

Wszelkie opłaty dodatkowe (w szczególności prowizje, opłaty za przelew itp.) obciążają Klienta.

5. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności Sprzedawca informuje Klienta w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, o rodzaju wybranego Towaru, jego ilości i numerze katalogowym,  łącznej wartości zamówienia, sposobie i koszcie dostawy oraz sposobie dokonania płatności oraz terminie, w którym płatność winna nastąpić.

6. Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem przez Sprzedawcę faktury VAT w formie elektronicznej. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi jedynie paragon fiskalny.  

7. Klient akceptuje złożone zamówienie oraz podane przez Sprzedawcę warunki poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdź” na stronie zamówienia. Niezaakceptowanie zamówienia sprawia, że nie jest ono przesyłane do Sprzedawcy i tym samym dalej procedowane.

8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca w czasie dwóch dni roboczych weryfikuje złożone zamówienie i informuje drogą e-mail, poprzez Konto (lub drogą sms w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie) czy zamówienie zostanie zrealizowane i w jakim czasie nastąpi realizacja zamówienia – w przypadku konieczności sprowadzenia Towaru od producenta. Potwierdzenie realizacji zamówienia powoduje zawarcie między stronami umowy sprzedaży zawieranej drogą elektroniczną. Konsument otrzymuje również, drogą e-mail lub sms, obowiązujący regulamin oraz formularz odstąpienia od umowy.

9. Termin dostarczenia Towaru może się wydłużyć w przypadku działania siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie losowe lub inne okoliczności niezależne od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec. Przez siłę wyższą strony rozumieją sytuację niemożliwą do przewidzenia, wyjątkową, uniemożliwiającą którejkolwiek ze stron wypełnienie jej zobowiązań wynikających z umowy i która nie jest wynikiem błędu, czy zaniedbania którejkolwiek ze stron oraz jest nie do przezwyciężenia mimo dołożonych wszelkich starań.

3. Dostarczenie Towaru

1. Przed zaakceptowanie zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o sposobie dostarczenia towaru. Towar dostarczany jest w terminie do 3 dni od zaakceptowania zamówienia. Podany cennik wysyłek dotyczy przesyłek na terenie kraju sprzedawcy. Przesyłki zagraniczne są wyceniane indywidualnie i podlegają akceptacji klienta.

2. Towar może być dostarczony:

- kurierem,

- paczkomatów,

- pozostawiony do samodzielnego odbioru w siedzibie Sprzedawcy.

c. W chwili wysłania Towaru Sprzedawca przesyła drogą e-mail elektroniczną fakturę VAT lub paragon (który przesyłany jest wraz z Towarem) , w zależności od decyzji Klienta podjętej w trakcie składania zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta oraz wystawiania i doręczania faktur VAT drogą elektroniczną.

d. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru (w szczególności gdy Towar zostanie zwrócony Sprzedawcy przez kuriera), Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.  

4. Zamówienia mogą być składane również drogą e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem serwisów internetowych, w których Sprzedawca oferuje Towary. W przypadku zamawiania za pośrednictwem telefonu lub drogą e-mail, Sprzedawca wykonuje obowiązki informacyjne pośrednictwem wiadomości SMS lub drogą e-mail. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do potwierdzenia zawarcia umowy.  

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Śledź nas na Facebooku